Klas 5

De Griekse Mythologie


In klas 5 wordt het voor de kinderen minder vanzelfsprekend om volwassenen in hun leven te betrekken. Ze praten graag
met elkaar over wat hen bezighoudt en nemen krachtiger stelling tegen onrecht. Regelmatig gaan ze daarbij over de schreef
want genuanceerd oordelen is nog niet een vaardigheid die bij deze leeftijd hoort. Het denken wordt onderzocht, er wordt
geëxperimenteerd met verschillende denkbeelden, ze nemen stelling en vergelijken verschillende gezichtspunten. De
vertelstof van de Griekse mythen en sagen sluit aan bij de ontwikkelingsfase waarin deze klas zich bevindt. De goden
worstelen met menselijke eigenschappen als jaloezie en wraakzucht. Vaak leidt dit tot grote verschillen en zijn er andere
goden of gebeurtenissen voor nodig om hen weer bij elkaar te brengen.

PERIODES:


Taal
In vier taalperiodes wordt veel geoefend met dictee, interpunctie, het afbreken van lettergrepen aan het einde van de
regel, de uitgangen van de werkwoordsvormen, stijl en handschrift. Er wordt enkelvoudig redekundig ontleed: ontwerp,
gezegde, lijdend voorwerp. Daarnaast wordt er geoefend met begrijpend lezen. In de grammatica worden werkwoorden
vervoegd. De leerlingen gaan experimenteren met het lezen van fictionele, informatieve en technische teksten. Tijdens het
spelen van een toneelstuk nemen spraak en taal een belangrijke rol in. De recitatie omvat de hexameter, die past bij de
Griekse vertelstof. De gedichten worden niet alleen gesproken maar ook gelopen in de maat en in het ritme met de lange
en de korte passen.


Rekenen
Tijdens de rekenperiodes komen de hele getallen, breuken en kommagetallen aan bod. Vanuit het geld, het meten of de staartdeling vindt een kennismaking plaats met de decimale breuken. De leerlingen ontdekken in het meten de formules voor omtrek, oppervlakte en inhoud. Meetkundige figuren worden in de vormtekenlessen uit de hand geschetst. Naar aanleiding van praktijksituaties worden vraagstukjes gegeven die individueel, in groepjes of klassikaal worden opgelost. Aardrijkskunde In twee aardrijkskunde periodes wordt aandacht gegeven het ontstaan van handel, verkeer en bedrijvigheid. Het kaarttekenen krijgt meer detail en differentiatie, bijvoorbeeld in natuurkundige, topografische en economische kaarten. In klas 5 is er ook veel aandacht voor verkeersregels en verkeersinzichten.


Geschiedenis
In de 5e klas worden twee geschiedenisperiodes gegeven. In de eerste periode wordt vertelt over de oude culturen van het Oude India, Perzie, Mesopotamië, Egypte en Grieken. De leerlingen maken kennis met de oorsprong van landbouw, veeteelt en religies. De tweede periode gaat over de Griekse cultuur. Er wordt thematisch gesproken over onderwerpen als democratie, tempels, theater, filosofen en het ontstaan van het alfabet. Steeds worden deze onderwerpen voor de
leerlingen leefbaar gemaakt door middel van situaties uitspelen, boetseren, tekenen, schilderen.

Plantkunde
In deze periode krijgt de klas een overzicht van het plantenrijk, gericht op de samenhang en totaliteit met de omgeving en de karakteristieken van de afzonderlijke planten. In het periodeschrift wordt uitgebreid getekend en geschreven.


VAKLESSEN:
Vormtekenen
Tijdens vormtekenlessen wordt er een beroep gedaan op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen van de kinderen. In de 5e klas staat motieven uit de Oud-Griekse en Babylonische cultuur centraal. Meetkundige figuren worden uit de hand geschetst en zijn een ondersteuning mijn het rekenen.

Houtbewerking
In het leren beheersen van verschillende technieken, het afmaken van het werk en het hanteren van natuurlijke materialen zijn de drie ontwikkelingsgebieden -het denken, voelen en willen -terug te vinden. De leerstof van het vak houtbewerking is gerelateerd aan de leerstof van de vijfde klas. Er wordt gewerkt aan houtsnijden vanuit verschillende technieken.

Muziek
In de muzieklessen zijn spelen en luisteren met elkaar verbonden in afhankelijkheid. Het maken van muziek is zowel een individueel als een groepsproces. Dit maakt muziek bij uitstek tot een sociaal verschijnsel die tot uiting komt in het samen zingen, spelen en luisteren. Ook ons muziekonderwijs heeft een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Klas 5 is onderdeel van de koorgroep in gezamenlijkheid met klas 4 en klas 6. Hiervoor wordt wekelijks geoefend in de grote zaal.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: