Klas 1

klas 1 Het Rozenpoortje en Klassieke Volkssprookjes


De overgang van de kleuterklas naar de eerste klas markeert een grote sprong. Letterlijk; want op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar worden de kleuters een voor een door hun kleuterjuf naar het rozenpoortje begeleidt.
Daar nemen ze een grote sprong en worden ontvangen door hun nieuwe juf. Alle leerlingen van de hogere klassen zingen hen een warm welkom toe. Ze zijn nu echt onderdeel van de grote school en gaan aan de slag!
De vertelstof is in de eerste klas gericht op de klassieke volkssprookjes. De zekerheid van zo hoort het en zo gaat het is nog heel belangrijk voor eersteklassers. Door de vertelstof mogen zij ervaren dan ondanks gevaren en uitdagingen het goede altijd overwint. Tijdens het luisteren ontstaat er een innerlijke belevingswereld waarin de sprookjesbeelden worden opgenomen. Als vanzelf identificeren de kinderen zich met de sprookjesfiguren die moedig, vlijtig, krachtig, mooi of geduldig zijn. Het luisteren naar verhalen zal de kinderen door alle klassen van de bovenbouw voeden met rijke beelden waar zij in hun volwassen leven (on)bewust kracht aan kunnen ontlenen. In de eerste klas wordt alle lesstof aangeboden vanuit de motoriek. Er worden lettervormen gelopen, heen en weer gesprongen op de getallenlijn en gestampt en geklapt om de tafelrijen te leren herkennen. De kinderen raken steeds meer thuis in hun lichaam! En pas wanneer ze voldoende hebben bewogen, heerst er in de klas de rust en de concentratie die nodig is om te kunnen werken. De zekerheid van zo hoort het en zo gaat het is nog heel belangrijk voor eersteklassers. En omdat kinderen uit verschillende kleuterklassen komen wordt er veel aandacht besteed aan het vormen van een klassen geheel. Hierbij is helpend dat de lesstof wordt aangeboden in periodes waarbij verhalend onderwijs centraal staat. Zo ontstaan er een geheel, iets waar alle kinderen enorm goed bij gedijen. De periodes in de eerste klas staan in het teken van Taal, Rekenen en Heemkunde.

PERIODES:

Taal
Tijdens de taalperiode begint de leerkracht met het aanbieden van de letters met beeld (K= koningsletter, met een verhaal over een koning) en klank. De Kis een Krachtige letter die met Kracht mag worden uitgesproken. Ons uitgangspunt bij het schrijven is steeds dat de leerlingen eerst hun zelf geschreven letters en woorden lezen en daarna pas gedrukte versjes en rijmpjes. Vanaf de 1e klas wordt dagelijks een dictee gegeven. Hierbij leren de kinderen klassikaal de klanken en letters aan elkaar te verbinden. Het schrijven is nauw verbonden met het luisteren en spreken. De motorische vaardigheden, nodig om te kunnen schrijven, worden gestimuleerd door het vormtekenen en de euritmielessen

Rekenen
In vier rekenperiodes leren de kinderen rekenen vanuit de eigen activiteit (beweging, ritmisch-muzikaal en tekenen). De
leerkracht start met het grootste getal: 1. Daarna wordt gewerkt van groot naar klein zodat ze thuis raken in de wereld van de getallen. In de klas wordt geteld, verdeeld en geordend met kastanjes, kralen, knopen en met het eigen lichaam door ritmisch klappen en stampen. Zo wordt ook voelbaar hoeveel de getallen zijn. Wij werken met de Arabische en de Romeinse getallenlijn. Steeds wordt zo gewerkt dat de kinderen zich met hun hele wezen (hoofd, hart, handen) kunnen verbinden met de lesstof.

Heemkunde
In de eerste klas worden twee periodes Heemkunde gegeven. Hierin staat de directe omgeving van de kinderen centraal. De lesstof bevat verhalen en opdrachten over de natuur, de seizoenen, planten en dieren en legt hierbij de basis voor latere periodes over Aardrijkskunde, Biologie en Natuurkunde. Vanaf de eerste klas wordt hun wereld ieder jaar een beetje groter.

VAKLESSEN:


Vormtekenen
Tijdens vorm tekenlessen wordt er een beroep gedaan op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen van de kinderen. In klas 1 oefenen de kinderen met het kloppend maken van de vorm, waarbij links en rechts evenwichtig wordt ontwikkeld.

Euritmie
In de euritmie-lessen krijgen leerlingen onder begeleiding van pianospel bewegende verhalen aangeboden van de
euritmie-leerkracht. De verhalen staan centraal binnen de lesjaren. De bewegingen zorgen voor een goede integratie van de lesstof. Tijdens de lessen worden spiralen, lemniscaten, rust-oefeningen en ritmisch bewegingen beoefend.

Muziek
In de muzieklessen zijn spelen en luisteren met elkaar verbonden in afhankelijkheid. Het maken van muziek is zowel een individueel als een groepsproces. Dit maakt muziek bij uitstek tot een sociaal verschijnsel die tot uiting komt in het samen zingen, spelen en luisteren. Ook ons muziekonderwijs heeft een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. In de eerste klas leren de kinderen het bespelen van een blokfluit. De kinderen hebben een eigen fluit die jaren meegaat.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: