Klas 4

De Oud-Germaanse Mythologie

In de vierde klas staat de vertelstof van de Edda centraal. Deze Noorse Mythologie staat bol van de strijd tussen goden en
reuzen, dwergen en andere natuurwezens. Dit krachtenveld vindt ook in de klas plaats. De vierdeklasser krijgt het besef dat
iedereen eigen is een daarbij ook zij eigenaardigheden heeft. Er kunnen weer angsten en onzekerheden ontstaan. Hierdoor
spelen de overwinningsverhalen uit deze mythologie een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen. Hierin voeren
de goden een voortdurende strijd met mensen, reuzen, dwergen en andere natuurwezens. In de lesstof zien we terug dat
de vierde klasse niet alleen met meer afstand naar zichzelf kijkt, maar ook dat hij zichzelf in ruimte en tijd leert plaatsen. Bij
aardrijkskunde leren de kinderen plattegronden tekenen en de wereld van bovenaf te zien. Zij veroveren hun plaats in de
wereld.


PERIODES:

Taal
De leerlingen krijgen vriendschappen die dieper gaan doorwerken in hun leven. Ze hebben geheimen en kiezen wie ze wel
en niet in hun binnenwereld toelaten. Hierbij past ook het ontstaan van geheimtalen, schriftelijk of mondeling. Kinderen
zijn geboeid wanneer er gezamenlijk naar deze fenomenen wordt gekeken. Daarom is de vertelstof van dit jaar
oorspronkelijk in stafrijm geschreven. Door de beklemtoning van de (vaak) eerste lettergreep (“Hoort het verHaal van de
Asen van Asgard, machtige Goden Groot in getal”) ontstaat een krachtig metrum dat past bij strijdlustige verhalen. Door
naar alliteratie en woordspelingen op klank te kijken in gedichten en verhalen, vergroten kinderen hun gevoeligheid voor de
schoonheid van taal. In vier taalperiodes worden spraakoefeningen gebruikt voor een juiste uitspraak en om goed te leren
vertellen. Er worden spreekbeurten en leesverslagen gemaakt. Er wordt geoefend met monologen, reflecteren en
voordrachten geven en achtergronden van spreekwoorden en gezegden worden behandeld aan de hand van geografische
verschillen in Nederland.

Rekenen

In vier rekenperiodes wordt het hoofdrekenen uitgebreid met het cijferend vermenigvuldigen en de staartdelingen. Het
kennismaken met de breuken verloopt door middel van het breken, verdelen, samenstellen en vergelijken van benoemde
stambreuken. De leerlingen doen zoveel mogelijk ervaringen op door knippen, plakken, bakken en tekenen en maken zo op
gevarieerde wijze kennis met breuken.

Heemkunde
De heemkunde periodes gaan nu over in aardrijkskunde, plant -en dierkunde en geschiedenis.

Aardrijkskunde
Met aardrijkskunde komt het ingrijpen van de mens in de natuurlijke omgeving aan bod, zoals dijkenbouw, ontginning en
inpoldering. Hierbij wordt door middel van kaarttekenen en oriëntatie aan de windrichtingen een start gemaakt met de
topografie van Nederland.

Mens en dierkunde
Tijdens de mens en dierkunde periode wordt de menselijke gestalte behandeld en vergeleken met die van de dieren.

Geschiedenis
De geschiedenis periode wordt in samenhang gebracht met de aardrijkskunde en heeft vooral op de eigen woonomgeving
betrekking. Het ontstaan van Friesland en belangrijke figuren uit de geschiedenis maakt dat de kinderen hier meer
verbinding mee kunnen krijgen.

VAKLESSEN:


Vormtekenen
Tijdens vormtekenlessen wordt er een beroep gedaan op de fijne motoriek, de vormkracht en het voorstellingsvermogen
van de kinderen. In klas 4 komen de vluchtmotieven aan bod.


Houtbewerking
In het leren beheersen van verschillende technieken, het afmaken van het werk en het hanteren van natuurlijke materialen
zijn de drie ontwikkelingsgebieden -het denken, voelen en willen -terug te vinden. De leerstof van het vak houtbewerking is
gerelateerd aan de leerstof van de vierde klas.


Muziek
In de muzieklessen zijn spelen en luisteren met elkaar verbonden in afhankelijkheid. Het maken van muziek is zowel een
individueel als een groepsproces. Dit maakt muziek bij uitstek tot een sociaal verschijnsel die tot uiting komt in het samen
zingen, spelen en luisteren. Ook ons muziekonderwijs heeft een opbouw die aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen.
Klas 4 is onderdeel van de koorgroep in gezamenlijkheid met klas 5 en klas 6. Hiervoor wordt wekelijks geoefend in de grote
zaal.

Nieuws over

Lees het laatste nieuws over de school.

Actueel 

Lees het laatste nieuws over de school.
Podcasts en blogs
Lees meer
Filmpje ‘onderwijs’
Lees meer
Kalender
Lees meer
Onderdeel van: