skip to Main Content
058 212 7740 Info@michaelschoolleeuwarden.nl

Kinderopvang IKC

De Michaelschool en de Stichting Kinderopvang Friesland vormen samen het Integraal Kind Centrum Michaelschool. Kinderen van 1,5 tot 13 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang en onderwijs. We zijn een bijzonder IKC, want wij werken vanuit de antroposofie, gebaseerd op ideeën van Rudolf Steiner. We zijn een IKC dat haar deuren opent voor peuters, kleuters en basisscholieren en in de toekomst ook voor baby’s. Opvang en vrijeschoolonderwijs vanuit één opvoedkundig en pedagogisch concept en werkend onder één dagelijkse leiding. 

Missie 

Kiemkracht. We geven onze kinderen een rijke voedingsbodem en een veilige omgeving, waardoor ieder kind de eigen kiemkracht kan (leren) inzetten om tot bloei te komen. 

Visie 

Door te werken vanuit onze pedagogische visie, scheppen wij een rijke basis voor de kinderen. Geborgenheid en kwalitatieve rijkdom vormen daarbij de kern. Ons doel is dat kinderen later hun eigen leven op zelfstandige wijze kunnen vormgeven en op zinvolle wijze in de toekomst een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 

We werken vanuit een hedendaagse antroposofische visie op opvoeding en pedagogiek. Die visie wordt in het IKCMS gekenmerkt door zes kernwaarden, van waaruit wij dagelijks werken. 

Samenhang als kernwaarde 

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van pedagogisch medewerkers (leidsters), leerkrachten en overig personeel. Samenhang wordt zichtbaar in de dagindeling, het jaarritme, de vieringen, de doorgaande lijnen in de zorg, de emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling. Samenhang is ook terug te vinden in de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichten van het geheel van de groep of de klas. Aandacht voor het individuele kind, de individuele personeelsleden, maar ook het individuele IKC, wordt in samenhang beleefd met het geheel: de groep, de klas, de medewerkers, de besturen, de stad. 

Meesterschap als kernwaarde 

De kern van het meesterschap zit in niet alleen in het kunnen en kennen, het beheersen van het vak, maar vooral in de attitude. De attitude van individuen en van de organisatie als geheel is lerend, open, reflectief en nieuwsgierig. Dat zijn voor ons de kenmerken van professionaliteit. 

Aandachtigheid als kernwaarde 

Opvoeden van kinderen vraagt een wakkere blik, zorgvuldig en respectvol handelen en het aangaan van een verbinding. Wat geldt voor de relatie tot het kind geldt ook voor de relatie tot elkaar als volwassenen. Hierbij past een eerbiedige grondhouding, een veilige omgeving en het vermogen vreugde te beleven aan de verschillen tussen mensen. 

Creëren in vrijheid als kernwaarde 

Creatief denken, nieuwe dingen een kans geven te ontstaan, vraagt discipline en scholing en het vrij-worden van enkel oplossingsgericht- of beslisdenken. Creativiteit kan alleen ontstaan in een veilig en ‘vrij’ klimaat. Dat geldt voor het kind maar ook voor de volwassene. Wij willen kinderen opvoeden tot creatieve, initiatiefrijke, vrijdenkende en handelende mensen en als IKC een klimaat scheppen waarin dat mogelijk is. Juist daarom zijn afspraken, gedrag en goede omgangsvormen van groot belang.  

Vitaliteit als kernwaarde 

Letterlijk levenskracht, de energie om te leven. Op organisatieniveau denken we aan duurzame inzetbaarheid van mensen, of het veerkrachtig kunnen zijn bij tegenslag of tegenwind. Op pedagogisch gebied denken we aan gezond onderwijs, onderwijs dat de hele mens aanspreekt en harmonie bevordert van lichaam en geest. 

Moed als kernwaarde 

Levensmoed, de moed om beslissingen te nemen, om stappen te zetten, maar vooral om authentiek te durven zijn als mens en als IKCMS. 

Toekomstplannen, wensen en organisatorische samenwerking 

We hebben er bewust voor gekozen om kleinschalig te blijven, zodat wij de kwaliteit van onderwijs en kinderopvang tezamen met de veiligheid en geborgenheid kunnen blijven waarborgen. Zowel het leerlingenaantal van de Michaelschool, als het aantal kinderen in de kinderopvang van de SKF groeit gestaag door. Dat betekent dat zowel school als kinderopvang uitbreiding van huisvesting nodig hebben, ondanks het feit dat de school ervoor heeft gekozen om niet door te willen groeien naar dubbelstromige klassen. We willen als IKC niet te groot worden.  

De SKF en de Michaelschool hebben de gedeelde wens om in de toekomst een babygroep er bij te openen. 

De Kinderopvang is bereikbaar via 0517-380680 en info@kinderopvangfriesland.nl.

Back To Top